Libre ang pagsali bilang isang Mystery Shopper

Paano ito ginagawa?

Bilang isang Mystery Shopper, ikaw ay bibisita sa kompanya at ikaw ay magoobserba sa kalidad ng mga inihahain na produkto at serbisyo. Ang Mystery Shoppers ay ginagamit sa ilang industriya gaya ng hospital, transportasyon, retail at marami pang iba.

Tignan ang sarili bilang isang Mystery Shopper para sa: 

 

* Ang mga kliyente at programa ng Mystery Shopping ay may pagkakaiba sa bawat bansa

Pag ikaw ay sumali bilang isang Mystery Shopper, ikaw ang pipili ng iyong pupuntahan at aaplayan.

  • Kami ay nagaalok ng Mystery visits sa online system
  • Aming ipapaalam sa iyo kung kelan at saan kailangan gawin ang pagbisita
  • Madali mong mahahanap ang mga lugar sa iyong rehiyon
  • Ikaw ay aming bibigyan ng deskripsyon ng magiging pagbisita at ng dapat gawin
  • Aming ipapaalam kung anu ang ibabayad at kung kailangan ang pagbili sa iyong pagbisita

Ang kailangan mo lamang gawin ay pumili ng lokasyon kung saan ikaw ay interesado. Hindi mo kailangan gawin o puntahan ang pagbisita kung nito ay hindi mo nais. Ikaw ang pipili ng proyekto na gusto mong gawin. Dagdag pa rito, Ikaw ang magdedesisyon kung kailan mo gusto gawin ang pagbisita, Ang Mystery Shopping ay madaling isabay sa isang regular o sa panandaliang trabaho lamang. At ang maganda dito ikaw ay mababayaran sa iyong bawat pagbisitang gagawin. Upang ikaw ay mabigyan ng ideya: Ang bayad ay maaring umabot ng €15 to €50 depende sa gagawing trabaho at sa antas ng gagawing pagbisita.

Kung ikaw ay mabibigyan ng proyekto para makapagbisita, ikaw ay bibigyan ng gabay at ng kagamitan para isagawa ang pagbisita. Ang bawat pagbisita ay may eksaktong eksena at survey na hinihingi upang masiguro na ang pagbisita ay naisasagawa. Sa oras na ikaw ay nakapaghanda sa iyong pagbisita ikaw ay maari ng bumisita sa lokasyon. Matapos gawin ang pagbisita, ang iyong obserbasyon ay kailangan ipasa sa survey na makikita sa aming online system. Aming matatangggap ang resulta, pagaaralan ang iyong ginawa at aming ipapasa ito sa aming klyente.

Pagkatapos mong magampanan ang iyong pagiging mystery shopper, ang iyong obserbasyon ay kailangan mong isumite sa sa survey na makikita sa online system. Kami ay makakatanggap ng resulta, pagaaralan ang iyong report at ibibgay sa aming kliyente.

Ano ang nagiintay para sayo?

  • Ang pagiging Mystery Shopper ay madali at nababagay sa iyong pang araw araw na pamumuhay.
  • Ikaw ay maaring mamili sa lugar na gusto mo at kung kailan mo nais gawin ang pagbisita sa bawat lugar na bibisitahin ng walang obligasyon.
  • Ito ay nagbibigay ng oportunidad sa mga kumpanya upang mapaganda ang serbisyo sa mga kliyente
  • . Ito rin ay nagbibigay ng oportunidad sayo upang kumita ng pera. Ang mga business managers ay gumagabay upang maging maayos ang bawat gagawin at higit sa lahat ito ay masayang gawin!

Piliin ang inyong lugar at magpatala

World Map South-East Asian shoppers European shoppers Japan shoppers China shoppers Australia shoppers Shoppers from rest of the world Shoppers from rest of the world Shoppers from rest of the world

 

MSPA: Mystery Shopping Providers Association World ESOMAR Research International Mystery Shopping Alliance